Leave Your Message

0102
Feiboer-e hoş geldiňiz

Öňdebaryjy global süýüm optiki kabel hökmünde iň oňat önümleri hödürleýäris.

Hil marka döredýär

Önümlerimiziň hiliniň halkara standart talaplaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin elmydama ISO9001, CE, RoHS we beýleki önüm şahadatnamalary bilen önümlerimiziň hiline we ygtybarlylygyna üns berýäris, ussatlyk bilen gurlan ýokary hilli önümlerimiz hemme ýere gider. dünýä we müňlerçe öýlere.
 • 64e3265l5k
  Hil dolandyryş ulgamy
  ISO9000 Hil Dolandyryş Ulgamy, ISO14000 Daşky Gurşaw Dolandyryş Ulgamy, ISO45001 Hünär Saglygy we Howpsuzlygy Dolandyryş Ulgamy Sertifikaty we önümçilik dolandyryşynda hünär standartlary ýaly köp şahadatnama aldyk.
 • 64e32650p8
  Gelýän material hilini dolandyrmak
  Üpjün edijini saýlamak we baha bermek dolandyryşyny berk ýerine ýetirýäris we gelýän material hiliniň yzarlanyşyny amala aşyrmak we hil gözegçiliginiň ilkinji ädimini gözegçilikde saklamak üçin önümçilik ýerine ýetiriş ulgamyna esaslanýan gelýän material hilini dolandyryş maglumat ulgamyny gurýarys.
 • 64e3265yis
  Amalyň hilini dolandyrmak
  Önümçilik ülňülerini üns bilen ýerine ýetirýäris, önümiň hiline we tehniki mazmunyna netijeli göz aýlaýarys we ahyrky önümiň hiliniň müşderilerimiziň isleglerine doly laýyk gelmegini üpjün etmek üçin her prosesiň yzarlanmagyna gözegçilik edýäris.
 • 64e3265avn
  Önüm synag hasabaty
  Içerki hil toparymyz hakykatdanam önümiň hilini we ulanylyşyny barlaýar we önümiň hilini giňişleýin we obýektiw görkezmek üçin üçünji tarap barlaghanalaryndan hil barlag hasabatlaryny alýar.
64e32652z6
biz hakda
FEIBOER professional marka gurýar, pudak görkezijisini döredýär we milli markalaryň dünýä gitmegine kömek edýän öňdebaryjy kärhana. Müşderi ilki, göreşe gönükdirilen, zehin ilki, innowasiýa ruhy, ýeňiş gazanmak, çyn ýürekden we ygtybarly. Müşderi onuň ýaşamagynyň we ösüşiniň esasyny düzýär, müşderi ilki bilen FEIBOER-iň ulanyjylara we “ýokary hilli hyzmat” arkaly global ulanyjylaryň isleglerini iň ýokary derejede kanagatlandyrmakdyr.
Koprak oka

iň gowy ýygyndyBeýikHilSüýümOptikiKabel

OPGW süýümli birleşýän ýerüsti sim OPGW süýümli kompozit ýerüsti sim
02

OPGW süýümli birleşýän ýerüsti sim

2023-11-17

OPGW optiki kabel, optiki süýümi geçiriji liniýada optiki süýüm aragatnaşyk ulgamyny emele getirmek üçin ýokary woltly geçiriji liniýanyň ýer simine ýerleşdirmekdir. Bu gurluş, ýer siminiň we aragatnaşygyň goşa funksiýalaryna eýedir. Optiki kuwwatly ýer simleri, demir simleriň örtülmegi sebäpli has ygtybarly, durnukly we berkdir. Grounderüsti sim we optiki kabel optiki kabelleriň beýleki usullary bilen deňeşdirilende tutuşlygyna birleşdirilendigi sebäpli gurluşyk möhleti gysgaldylýar we gurluşyk çykdajylary tygşytlanýar.

OPGW optiki kabel aýratynlyklary we artykmaçlygy

Gowy poslamaýan polat turba öndürmek tehnologiýasyny ulanyp, turba optiki süýümi netijeli gorap bilýän suw bloklaýjy birleşmeler bilen doldurylýar

Gowy ykjamlyk we ýokary dartyş güýji

Gysga utgaşdyryjy tok elektrik seti bilen aragatnaşyk ulgamynyň arasynda az päsgelçilik döredýär

Umumy ýer simleriniň spesifikasiýalaryna meňzeş ýaly, gurmak gaty amatly we asyl ýer simini gönüden-göni çalşyp biler


“PBT Loose Tube Optical Ground Wire” (OPGW) alýumin örtükli polat simleriň (ACS) ýa-da garyşyk AcS simleri we alýumin garyndy simleri bilen gurşalan. Poslama garşy oňat öndürijilik. Material we gurluş birmeňzeş, yrgyldy ýadawlygyna gowy garşylyk.

Önümiň ady: PBT boş bufer turba görnüşi OPGW

Süýümiň görnüşi: G652D; G655C; 657A1; 50/125; 62.5 / 125; OM3; OM4 Görnüş hökmünde

Süýüm sany: 2-72 ýadro

Goýmalar: Köne elektrik liniýalaryny we pes woltly derejeli liniýalary täzeden gurmak. Gaty himiki hapalanan kenarýaka himiýa senagat sebitleri.

jikme-jiklikleri gör
0102

Iň soňky habarlar

Esasy hyzmatlary ulanyp, üstünlikleriňize taýýarlyk

FEIBOER Vedinji artykmaçlyk Güýçli güýç

 • 6511567ufn

  Feiboer-iň öz gözleg we gözleg topary bar, önümçilik liniýasy, satuw we satuwdan soňky hyzmat bölümi, milli ýokary tehnologiýaly kärhana hökmünde sylaglandy - şu wagta çenli dünýä müşderileri dünýäniň 80 ýurdunda we sebitinde, müşderilere hyzmat 3000-den geçýär .

 • 65115675rb

  Feiboer-de, ýokary hilli önümlerimiz bilen markany we bazary bilelikde giňeltmek üçin elmydama täze uzak möhletli hyzmatdaşlary gözleýäris.

 • 6511567orl

  Müşderiler bilen ilkinji aragatnaşykdan müşderiler biziň hyzmatdaşlarymyz. Feiboer hyzmatdaşy hökmünde müşderilerimiz bilen ýerli bazaryň zerurlyklaryny ara alyp maslahatlaşýarys we goşmaça gymmaty bolan çözgütleri taýýarlaýarys. ISO 9001 kepillendiriş prosesi zynjyry bilen birlikde, iň özüne çekiji nyrh ulgamlaryny we marketing çözgütlerini hödürleýäris.

 • 65115677oi

  Meseleleri çözmek we zähmetsöýer bolmak däbimiz biziň üçin standart döredýär we lider bolmaga kömek edýär. Muny innowasiýa we önümi ösdürmäge yzygiderli üns bermek arkaly edýäris. Müşderilerimiziň isleglerini elmydama ýatda saklaýarys. Elmydama hil bilen ýeňiň, elmydama iň gowy hyzmaty beriň. Bu, iş tarapynda-da, iş tarapynda-da müşderilerimiziň isleglerini we talaplaryny kanagatlandyrmak üçin.

Bize ynan, bizi saýlabiz hakda

654 hawa2 hawa

Gysgaça düşündiriş :

Feiboer professional marka gurýar, pudak görkezijisini döredýär we milli markalaryň dünýä gitmegine kömek edýän öňdebaryjy kärhana. Müşderi ilki, göreşe gönükdirilen, zehin ilki, innowasiýa ruhy, ýeňiş gazanmak, çyn ýürekden we ygtybarly.

Müşderi onuň ýaşamagynyň we ösüşiniň esasyny düzýär, müşderi ilki bilen “hil hyzmaty” arkaly global ulanyjylaryň isleglerini iň ýokary derejede kanagatlandyrmakdyr.

Näme üçin bizi saýlaýar?

Müşderi baha bermekMüşderi baha bermek

64 ýyl 87 ýaş

Hyzmatdaşlyk markasy

Biziň wezipämiz, saýlawlaryny berk we dogry etmek, müşderiler üçin has uly baha döretmek we öz gymmatlyklaryny durmuşa geçirmek

652f86ani4

Bu gün toparymyz bilen gürleşiň

Wagtynda, ygtybarly we peýdaly hyzmatlar bilen buýsanýarys

Derňew
010203
01020304