Leave Your Message

0102
Feiboer-e hoş geldiňiz

Öňdebaryjy global süýüm optiki kabel hökmünde iň oňat önümleri hödürleýäris.

Hil marka döredýär

Önümlerimiziň hiliniň halkara standart talaplaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin elmydama ISO9001, CE, RoHS we beýleki önüm şahadatnamalary bilen önümlerimiziň hiline we ygtybarlylygyna üns berýäris, ussatlyk bilen gurlan ýokary hilli önümlerimiz hemme ýere gider. dünýä we müňlerçe öýlere.
 • 64e3265l5k
  Hil dolandyryş ulgamy
  ISO9000 Hil Dolandyryş Ulgamy, ISO14000 Daşky Gurşaw Dolandyryş Ulgamy, ISO45001 Iş saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamy şahadatnamasy we önümçilik dolandyryşynyň dowamynda hünär standartlary ýaly köp şahadatnama aldyk.
 • 64e32650p8
  Gelýän material hilini dolandyrmak
  Üpjün edijini saýlamak we baha bermek dolandyryşyny berk ýerine ýetirýäris we gelýän material hiliniň yzarlanyşyny amala aşyrmak we hil gözegçiliginiň ilkinji ädimini gözegçilikde saklamak üçin önümçilik ýerine ýetiriş ulgamyna esaslanýan gelýän material hilini dolandyryş maglumat ulgamyny gurýarys.
 • 64e3265yis
  Amalyň hilini dolandyrmak
  Önümçilik ülňülerini üns bilen ýerine ýetirýäris, önümiň hiline we tehniki mazmunyna netijeli göz aýlaýarys we ahyrky önümiň hiliniň müşderilerimiziň isleglerine doly laýyk gelmegini üpjün etmek üçin her prosesiň yzarlanmagyna gözegçilik edýäris.
 • 64e3265avn
  Önüm synag hasabaty
  Içerki hil toparymyz hakykatdanam önümiň hilini we ulanylyşyny barlaýar we önümiň hilini giňişleýin we obýektiw görkezmek üçin üçünji tarap barlaghanalaryndan hil barlag hasabatlaryny alýar.
64e32652z6
biz hakda
FEIBOER professional marka gurýar, pudak görkezijisini döredýär we milli markalaryň dünýä gitmegine kömek edýän öňdebaryjy kärhana. Müşderi ilki, göreşe gönükdirilen, zehin ilki, innowasiýa ruhy, ýeňiş gazanmak, çyn ýürekden we ygtybarly. Müşderi onuň ýaşamagynyň we ösüşiniň esasyny düzýär, müşderi ilki bilen FEIBOER-iň ulanyjylara we “ýokary hilli hyzmat” arkaly global ulanyjylaryň isleglerini iň ýokary derejede kanagatlandyrmakdyr.
Koprak oka

iň gowy ýygyndyBeýikHilSüýümOptikiKabel

Içerki 6 ýadroly GJYXCH FTTH G657A2 optiki süýümli tekiz damja kabeli Içerki 6 ýadroly GJYXCH FTTH G657A2 optiki süýümli tekiz damja kabeli
01

Içerki 6 ýadroly GJYXCH FTTH G657A2 optiki süýümli tekiz damja kabeli

2023-11-03

Açyk açyk kabelimiz (şekil görnüşi), süýümli optiki torlarda soňky bir kilometrlik gurnamalar üçin ýörite döredilen damja kabeli bolup, tegelek gyrasy gurluşy sebäpli meýdançada has gowy işlemäge mümkinçilik berýär.


Kabel 1, 2 ýa-da 4 G.657A süýümlerden, 1310nm tizliginde 0,4 dB / km we 1550nm-de 0,3 dB / km. Onda gaty we çeýe gara LSZH daşky gaby bar. Onuň ýangyjy derejesi her zerurlyga görä üýtgäp biler. Onuň diametri 5.0x2.0 mm we agramy takmynan 20 kg / km.


Kabel 1,2, 1,0 ýa-da 0,8 mm diametrli demir habarçy (müşderiniň talaplaryna baglylykda), diametri 0,4 mm bolan 2 sany demir güýçlendiriji element ýa-da diametri 0,5 mm bolan 2 sany FRP güýçlendiriji element bilen enjamlaşdyrylandyr, bu daşarky güýçlere ajaýyp garşylyk görkezýär. täsir etmek, egilmek we ezmek.


Kabeliň kabul edilip bilinýän gysga möhletli dartyş güýji 600 N we 1 mm adaty metal habarçyny göz öňünde tutup, kabul edip boljak uzak möhletli dartyş güýji 300 N bar. Şeýle hem, 2200 N / 100 mm gysga möhletli rugsat bermäge we 1000 N / 100 mm uzak möhletli rugsat bermäge ukyplylygy bar. Iň pes egilme radiusy dartyşsyz kabeliň diametri 20.0x, iň ýokary dartyş astynda kabeliň diametri 40.0x.


Umuman aýdanyňda, inedördül damja süýümli optiki kabel, ýokary bahaly öndürijilik derejesinde ýokary öndürijilikli birikmegi talap edýän açyk gurnamalar üçin ygtybarly we çydamly görnüşdir. Ykjam dizaýny, berk gurluşy we ajaýyp tehniki aýratynlyklary ony köp sanly programmada ulanmak üçin amatly edýär. süýümden-öýe (FTTH), süýüm-binadan (FTTB) we beýleki soňky mil aralygyndaky baglanyşyklary öz içine alýar.

jikme-jiklikleri gör
GYTA53 / GYTS53 Göni gömülen süýümli optiki kabel 144 ýadro GYTA53 / GYTS53 Göni gömülen süýümli optiki kabel 144 ýadro
06

GYTA53 / GYTS53 Göni gömülen süýümli optiki kabel 144 ýadro

2023-11-22

GYTA53 gönüden-göni gömülmek üçin ulanylýan polat lenta sowutly açyk süýümli optiki kabeldir. ýeke re modeim GYTA53 süýümli optiki kabel we multimodly GYTA53 süýümli optiki kabeller; süýüm 2-den 432-e çenli hasaplanýar.


Aýratynlyklary

432-e çenli süýüm ýadrosy.

Turbany gysmak tehnologiýasy süýümleri ikinji derejeli artykmaçlyga eýe edýär we süýümleri turbadaky erkin hereket etmäge mümkinçilik berýär, kabel uzynlyk stresine sezewar bolanda süýümi stressiz saklaýar.

Gasynlanan polat lenta sowutly we goşa PE gabygy, ajaýyp döwülmäge we gemrijilere garşylygy üpjün edýär.

Metal güýç agzasy ajaýyp dartyş öndürijiligini üpjün edýär.


Düşündiriş

1. 24 süýümli PBT boş turba

Turbanyň belgisi: 2 Turbanyň galyňlygy: 0,3 ± 0.05mm Diametri: 2,1 ± 0,1 um

Süýüm (süýüm häsiýetli):

Örtügiň diametri: 125.0 ± 0,1 Süýüm aýratynlyklary: Diametri: 242 ± 7 um

UV reňk süýümi: Adaty hromatogram

2. Goşundy doldurmak

3. Merkezi güýç agzasy: polat simiň diametri: 1,6mm

4. Dolduryjy hasa: san: 3

5. APL: Alýumin polietilen Laminat çyglylyk päsgelçiligi

6. Gara HDPE içki gabyk

7. Suw bloklaýjy lenta

8. PSP: Iki tarapynda polietilen bilen örtülen uzyn gasynlanan polat lenta

Gasynlanan polat Galyňlygy: 0,4 ± 0.015 Polat galyňlygy: 0,15 ± 0.015

9. PE daşky gabyk

Kurtkanyň galyňlygy: 1.8 ± 0.20mm

Diametri: Kabeliň diametri: 12,5 ± 0.30mm

Gasynlanan polat sowutly lenta bilen açyk GYTA53 süýümli optiki kabel

Programma: Kanal we howa, göni gömülen

Kurtka: PE materialy

jikme-jiklikleri gör
OPGW süýümli birleşýän ýerüsti sim OPGW süýümli birleşýän ýerüsti sim
07

OPGW süýümli birleşýän ýerüsti sim

2023-11-17

OPGW optiki kabel, optiki süýümi geçiriji liniýada optiki süýüm aragatnaşyk ulgamyny emele getirmek üçin ýokary woltly geçiriji liniýanyň ýer simine ýerleşdirmekdir. Bu gurluş, ýer siminiň we aragatnaşygyň goşa funksiýalaryna eýedir. Optiki kuwwatly ýer simleri, demir simleriň örtülmegi sebäpli has ygtybarly, durnukly we berkdir. Grounderüsti sim we optiki kabel optiki kabelleriň beýleki usullary bilen deňeşdirilende tutuşlygyna birleşdirilendigi sebäpli gurluşyk möhleti gysgaldylýar we gurluşyk çykdajylary tygşytlanýar.

?

OPGW optiki kabel aýratynlyklary we artykmaçlygy

Gowy poslamaýan polat turba öndürmek tehnologiýasyny ulanyp, turba optiki süýümi netijeli gorap bilýän suw bloklaýjy birleşmeler bilen doldurylýar

Gowy ykjamlyk we ýokary dartyş güýji

Gysga utgaşdyryjy tok elektrik seti bilen aragatnaşyk ulgamynyň arasynda az päsgelçilik döredýär

Umumy ýer simleriniň spesifikasiýalaryna meňzeş ýaly, gurmak gaty amatly we asyl ýer simini gönüden-göni çalşyp biler


“PBT Loose Tube Optical Ground Wire” (OPGW) alýumin örtükli polat simleriň (ACS) ýa-da garyşyk AcS simleri we alýumin garyndy simleri bilen gurşalan. Poslama garşy oňat öndürijilik. Material we gurluş birmeňzeş, yrgyldy ýadawlygyna gowy garşylyk.

Önümiň ady: PBT boş bufer turba görnüşi OPGW

Süýümiň görnüşi: G652D; G655C; 657A1; 50/125; 62.5 / 125; OM3; OM4 Görnüş hökmünde

Süýüm sany: 2-72 ýadro

Goýmalar: Köne elektrik liniýalaryny we pes woltly derejeli liniýalary täzeden gurmak. Gaty himiki hapalanan kenarýaka himiýa senagat sebitleri.

jikme-jiklikleri gör
GYFTA Öz-özüni goldaýan Aeral / Kanal optiki kabel 12 ýadro GYFTA Öz-özüni goldaýan Aeral / Kanal optiki kabel 12 ýadro
09

GYFTA Öz-özüni goldaýan Aeral / Kanal optiki kabel 12 ýadro

2023-11-14

Metal däl merkezi güýç agzasy we alýumin lentasy bilen GYFTA kabel boş turbasy

GYFTA FRP süýümli optiki kabel, Al-polietilen laminirlenen örtükli boş turba jele bilen doldurylan gurluşyň metal däl güýçli agzasynyň açyk aragatnaşyk optiki kabeli.


Boş turbalar ýokary modully plastmassadan (PBT) ýasalyp, suwa çydamly doldurma jeli bilen doldurylýar. Boş turbalar metal däl merkezi güýç agzasynyň (FRP) töwereginde gysylýar, kabel ýadrosy kabel doldurma birleşmesi bilen doldurylýar. Gasynlanan alýumin lentasy uzynlygyna kabel ýadrosynyň üstünde ulanylýar we çydamly polietilen (PE) gaby bilen birleşdirilýär.

 

Açyk kabel GYFTA, FRP we PE gabygynyň metal däl merkezi güýç agzasy bilen. Süýümli optiki kabel GYFTA kanal ýa-da howa gurnamasy üçin amatlydyr. Müşderiniň islegi boýunça “Singlemode” ýa-da “GYFTA” kabeliniň multimody sargyt edilip bilner.


Aýratynlyklary

Jele bilen doldurylan boş turba

Merkezi metal däl güýç agzasy FRP

Jele bilen doldurylan kabel ýadrosy

metal däl berkitmek (zerur bolsa)

PE daşky gabyk

Pes ýitgi, pes hromatiki dispersiýa

Ajaýyp çeýe ukyplylygy we egilmekden goramak ukyby

Artykmaç uzynlykdaky dolandyryş usuly we kabel rejimi optiki kabeli gowy mehaniki we daşky gurşaw aýratynlyklaryna öwürýär

Suwy bloklaýan jele doldurmak, düýbünden kesişýän goşa suw ýapmak ukybyny getirýär

Metall däl gurluşlaryň hemmesi gowy elektromagnit päsgelçilik ukybyny getirýär


Goýmagyň usuly

Howa we kanal

Uzak aralyk aragatnaşyk, ýerli magistral liniýa, CATV we kompýuter torlary ulgamy

jikme-jiklikleri gör
0102

Iň soňky habarlar

Esasy hyzmatlary ulanyp, üstünlikleriňize taýýarlyk

FEIBOER Vedinji artykmaçlyk Güýçli güýç

 • 6511567ufn

  Feiboer-iň öz gözleg we gözleg topary bar, önümçilik liniýasy, satuw we satuwdan soňky hyzmat bölümi, milli ýokary tehnologiýaly kärhana hökmünde sylaglandy - şu wagta çenli dünýä müşderileri dünýäniň 80 ýurdunda we sebitinde, müşderilere 3000-den geçýär .

 • 65115675rb

  Feiboer-de, ýokary hilli önümlerimiz bilen markany we bazary bilelikde giňeltmek üçin elmydama täze uzak möhletli hyzmatdaşlary gözleýäris.

 • 6511567orl

  Müşderiler bilen ilkinji aragatnaşykdan müşderiler biziň hyzmatdaşlarymyz. Feiboer hyzmatdaşy hökmünde müşderilerimiz bilen ýerli bazaryň zerurlyklaryny ara alyp maslahatlaşýarys we goşmaça gymmaty bolan çözgütleri taýýarlaýarys. ISO 9001 kepillendiriş prosesi zynjyry bilen birlikde, iň özüne çekiji nyrh ulgamlaryny we marketing çözgütlerini hödürleýäris.

 • 65115677oi

  Meseleleri çözmek we zähmetsöýer bolmak däbimiz biziň üçin standart döredýär we lider bolmaga kömek edýär. Muny innowasiýa we önümi ösdürmäge yzygiderli üns bermek arkaly edýäris. Müşderilerimiziň isleglerini elmydama ýatda saklaýarys. Elmydama hil bilen ýeňiň, elmydama iň gowy hyzmaty beriň. Bu, iş tarapynda-da, iş tarapynda-da müşderilerimiziň isleglerini we talaplaryny kanagatlandyrmak üçin.

Bize ynan, bizi saýlabiz hakda

654 hawa2 hawa

Gysgaça düşündiriş :

Feiboer professional marka gurýar, pudak görkezijisini döredýär we milli markalaryň dünýä gitmegine kömek edýän öňdebaryjy kärhana. Müşderi ilki, göreşe gönükdirilen, zehin ilki, innowasiýa ruhy, ýeňiş gazanmak, çyn ýürekden we ygtybarly.

Müşderi onuň ýaşamagynyň we ösüşiniň esasyny düzýär, müşderi ilki bilen “hil hyzmaty” arkaly global ulanyjylaryň isleglerini iň ýokary derejede kanagatlandyrmakdyr.

Näme üçin bizi saýlaýar?

Müşderi baha bermekMüşderi baha bermek

64 ýaşynda 87 ýaşynda

global marketing

Hyzmatdaşlarymyz bütin dünýäde
65d474fgwz
65d474dzcy
65d474ehl6
Awstraliýa Günorta-Gündogar Aziýa Aziýa Demirgazyk Amerika Günorta Amerika Afrika Eastakyn Gündogar Europeewropa Russiýa
65d846ax1b

Hyzmatdaşlyk markasy

Biziň wezipämiz, saýlawlaryny berk we dogry etmek, müşderiler üçin has uly baha döretmek we öz gymmatlyklaryny durmuşa geçirmek

652f86ani4

Bu gün toparymyz bilen gürleşiň

Wagtynda, ygtybarly we peýdaly hyzmatlar bilen buýsanýarys

Derňew
010203
01020304