Leave Your Message

Modeeke reodeimli fotoelektrik kompozit süýüm optiki kabeli

Düşündiriş:

Giň zolakly elýeterlilik ulgamynda ulanylýan geçiriji liniýa degişlidir. Giriş usulynyň täze görnüşi. Giň zolakly elýeterlilik, enjamlaryň sarp edilişi we signal geçiriş meselelerini çözüp bilýän optiki süýümi we mis simini birleşdirýär.


Arza:

(1) Aragatnaşykdan uzak elektrik üpjünçiligi ulgamy;

(2) Gysga aralyk aragatnaşyk ulgamynyň elektrik üpjünçiligi.


Üstünligi:

.

(2) Müşderiniň satyn alyş bahasy pes, gurluşyk gymmaty we tor gurluşygynyň bahasy pes;

(3) Ajaýyp egilme ýerine ýetirijiligi we gowy basyş garşylygy bar we gurmak amatly;

(4) Şol bir wagtyň özünde ýokary uýgunlaşma we göwrümlilik we giň ulanylyş bilen dürli geçiriş tehnologiýalaryny üpjün ediň;

(5) ullakan geçirijilik giňligini üpjün etmek;

(6) optiki süýümi öý hojalygy üçin ätiýaçlyk hökmünde ulanmak, ikinji derejeli simlerden gaça durmak;

(7) Tor gurluşygynda enjamlaryň sarp ediliş meselesini çözmek (elektrik üpjünçilik liniýalarynyň yzygiderli ýerleşdirilmezligi)


Gurluşy we düzümi:

(1) Optiki süýüm: optiki signal kabul ediş interfeýsi

(2) Mis sim: güýç interfeýsi


  Arza:
  RRU standartlaşdyrmak üçin RRU arhitekturasyny ýerleşdirýän ykjam operator.
  1. Süýümli kabeliň gibridi lightagtylygy ýeke we elektrik ýeke geçirmeli ýerinde tabşyrylýar.
  2. RRU-ny standartlaşdyrmak üçin RRU arhitekturasyny ýerleşdirýän ykjam operator.
  3. Aragatnaşyk we güýç üçin optiki süýüm we mis sim elementlerini talap edýän açyk programmalarda ulanylýar.
  4. Mis sim süýüm optiki aragatnaşykda ulanylýan uzakdaky elektronikany işledip biler.
  5. Mis simleri maglumatlaryň pes derejesi üçin hem ulanylyp bilner.
  6. Göçürip bolýan kabeller, bütin dünýäde torda we hususy ýaýlym programmalarynda ulanyldy.
  7. bolşy ýalybles adaty programmalaryňyz üçin döredilip bilner.

  654de6ceii 654de79re9

  Gibrid süýümli kabel çözgüdi, öýjükli ýerlerde gurnama çylşyrymlylygyny we çykdajylaryny azaltmak üçin işlenip düzüldi, RRH arhitekturasyny ýerleşdirýän ykjam operatorlara RRH gurmak işini standartlaşdyrmaga we kabel topraklarynyň zerurlygyny we bahasyny azaltmaga mümkinçilik berýär. Gibrid kabel optiki süýümi (multimodly ýa-da ýeke re modeim) we DC güýji üçin mis geçirijini bir ýeňil agramly alýumin gasynlanan kabelde birleşdirýär

  Aýratynlyk:
  Zawod gönüden-göni eltip bermek, çalt eltip bermek, talap edilişi ýaly düzüldi

  Aýratynlyk:
  1. Birleşdirilen kabel enjamlary elektrik energiýasy we ýeke geçiriş bilen üpjün edýär we enjamyň güýji üçin merkezi gözegçiligi we tehniki hyzmaty gowulandyrýar.
  2. Elektrik üpjünçiligini utgaşdyrmak we goldamak.
  3. optiki süýümi (multimodly ýa-da ýeke re modeim) we DC güýji üçin mis geçirijini bir ýeňil agramly alýumin gasynlanan kabelde birleşdirýär.

  Has giňişleýin öwrenmäge taýynmy?

  Eliňde saklamakdan gowy zat ýok! Basyň
  önümlerimiz hakda has giňişleýin öwrenmek üçin bize e-poçta ibermek.

  SORAG

  Size ýokary hilli hyzmat berýäris

  01

  Tehniki hyzmatlar

  Tehniki hyzmatlar müşderiniň satuw netijeliligini ýokarlandyryp, müşderiniň iş çykdajylaryny azaldyp biler. Meseleleri çözmek üçin müşderilere tehniki goldawyň doly toplumyny beriň.

  02

  Maliýe hyzmatlary

  Müşderiniň maliýe hyzmatlaryny çözmek üçin maliýe hyzmatlary. Müşderileriň maliýe töwekgelçiligini azaldyp, müşderiler üçin gyssagly gaznalary ýeňip geçmek meselesini çözüp biler we müşderileriň ösüşi üçin durnukly maliýe goldawyny berip biler.

  65226cdi7j
  03

  Logistika hyzmatlary

  Logistika hyzmatlary ammar, transport, paýlamak we müşderileriň logistika amallaryny optimallaşdyrmak, inwentar dolandyryşy, gowşuryş, paýlamak we gümrük taýdan resmileşdirmek ýaly beýleki taraplary öz içine alýar.

  04

  Marketing hyzmatlary

  Marketing hyzmatlary, müşderilere marka keşbini, satuwy we bazar paýyny gowulandyrmak üçin marka meýilnamalaşdyryş, bazar gözlegleri, mahabat we beýleki taraplary öz içine alýar. Müşderiniň marka keşbini has gowy ýaýratmak we wagyz etmek üçin müşderilere marketing goldawynyň doly toplumyny berip biler.

  65279b7jj5

  BIZ hakda

  Lightagtylyk bilen dünýä bilen düýşleri guruň!
  FEIBOER süýümli optiki kabeli öndürmekde we öndürmekde 15 ýyldan gowrak hünär tejribesi bar. Öz esasy tehnologiýasy we zehinler topary bilen çalt ösüş we giňelmek. Biziň işimiz ýapyk süýümli optiki kabeli, açyk süýümli optiki kabeli, elektrik süýümi optiki kabeli we süýümli optiki kabel enjamlaryny öz içine alýar. Integrirlenen kärhanalaryň biri hökmünde önümçilik, gözleg we ösüş, satuw, eksport ýygyndysy. Kompaniýa döredileli bäri dünýäde iň ösen süýümli optiki kabel öndürmek we synag enjamlary ornaşdyryldy. Çig malyň girelgesinden 100% ökde önüme çenli elektrik süýümli optiki kabel ADSS we OPGW önümçilik enjamlary ýaly 30-dan gowrak akylly önümçilik liniýasy bar. Her baglanyşyk berk gözegçilikde saklanýar we kepillendirilýär.

  has giňişleýin gör 6530fc2q41

  Näme üçin bizi saýlaýar?

  Aýratyn önümler
  Biz näme edýäris?
  Önümlerimiziň hiliniň halkara standart talaplaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin elmydama ISO9001, CE, RoHS we beýleki önüm şahadatnamalary bilen önümlerimiziň hiline we ygtybarlylygyna üns berýäris.

  01
  01

  HabarlarHabarlar

  Bu gün toparymyz bilen gürleşiň

  Wagtynda, ygtybarly we peýdaly hyzmatlar bilen buýsanýarys

  Derňew